PHÂN BÓN

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Hào
- 0948 883 383

Bộ tưới

đạm cá
đạm cá
huteck
huteck
đạm cá 5 lít
đạm cá 5 lít
đạm cá 5lit
đạm cá 5lit
hữu cơ ra min 5lit
hữu cơ ra min 5lit
hữu cơ ramin 5lit
hữu cơ ramin 5lit
magnisal 1kg xanh
magnisal 1kg xanh