PHÂN BÓN

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Hào
- 0948 883 383

Bộ trung và vi lượng

vi lượng chelate (3gr)
vi lượng chelate (3gr)
micro nano (100g)
micro nano (100g)
vi lượng chelate (20gr)
vi lượng chelate (20gr)
vi lượng siêu kẽm 500ml
vi lượng siêu kẽm 500ml
Canxi + vi lượng dạng nước 500ml
Canxi + vi lượng dạng nước 500ml
Donphil 22 (100gr) dạng gel
Donphil 22 (100gr) dạng gel
EDTA Zn 15% (3gr)
EDTA Zn 15% (3gr)
vi lượng dạng Gel độc quyền
vi lượng dạng Gel độc quyền