PHÂN BÓN

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Văn Hào
- 0948 883 383

Bộ sản phẩm tạo mầu, kéo đường

siêu kali 100gr
siêu kali 100gr
siêu kali 1kg
siêu kali 1kg
kali 1kg
kali 1kg
Super Suger
Super Suger
sản phẩm chuyên lúa
sản phẩm chuyên lúa
Dolphin 62(1-0-62)
Dolphin 62(1-0-62)
kali trang
kali trang
sulopotass (100gr)
sulopotass (100gr)
Sulopostas (25gr)
Sulopostas (25gr)
kali trắng ( Bỉ)
kali trắng ( Bỉ)